فهرست مدارس اسلامی

‌ دبیرستان فرهنگ

تعداد کادر: ۲۰

تعداد دانش‌آموزان: ۱۲۲

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام

تعداد کادر: ۵۰۰

تعداد دانش‌آموزان: ۲۳۰۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۲۰۰۰

‌ شهدای موتلفه اسلامی

تعداد کادر: ۰

تعداد دانش‌آموزان: ۱۷۵۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۲۰۰۰

‌ مجتمع فرهنگی، آموزشی پسرانه معلم

تعداد کادر: ۲۰۰

تعداد دانش‌آموزان: ۱۰۰۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۳۳۰۰

‌ صلحا

تعداد کادر: ۵۰

تعداد دانش‌آموزان: ۷۸۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۱۰۰

‌ پیام هدایت

تعداد کادر: ۳۶

تعداد دانش‌آموزان: ۱۴۱

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۲۰۰

‌ هنرستان پسرانه تهران

تعداد کادر: ۶۴

تعداد دانش‌آموزان: ۷۸

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۶۰

‌ آیات مبینات

تعداد کادر: ۲۰

تعداد دانش‌آموزان: ۳۰۶

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۵۰

‌ آیات رحمان

تعداد کادر: ۲۰

تعداد دانش‌آموزان: ۱۸۹

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۵۰

‌ مشکوه

تعداد کادر: ۱۵

تعداد دانش‌آموزان: ۱۰۷

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۵

‌ مهرهشتم

تعداد کادر: ۱۳۰

تعداد دانش‌آموزان: ۷۳۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۵۰

‌ مجتمع آموزشی تزکیه

تعداد کادر: ۲۴۰

تعداد دانش‌آموزان: ۸۹۴

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ پیش دبستانی ولایت

تعداد کادر: ۴

تعداد دانش‌آموزان: ۴۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۰۰۰

‌ موسسه فرهنگی پیام غدیر

تعداد کادر: ۱۰۰

تعداد دانش‌آموزان: ۷۵۱

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۱۰۰

‌ جعفری اصفهانی

تعداد کادر: ۴۶

تعداد دانش‌آموزان: ۶۲۵

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۳۶

‌ دبیرستان دوره دوم پسرانه ولایت

تعداد کادر: ۳۵

تعداد دانش‌آموزان: ۱۱۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۶۵۰

‌ دبیرستان دوره دوم دخترانه ولایت

تعداد کادر: ۳۵

تعداد دانش‌آموزان: ۱۱۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۵۰۰

‌ دبیرستان دوره اول پسرانه ولایت

تعداد کادر: ۴۰

تعداد دانش‌آموزان: ۲۳۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۰۰۰

‌ مؤسسه فرهنگی پارسا رهسپار

تعداد کادر: ۱۳۸

تعداد دانش‌آموزان: ۳۹۸

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۷۵۰

‌ دبستان الفبای تربیت اسلامی

تعداد کادر: ۲۰

تعداد دانش‌آموزان: ۱۳۸

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۶

‌ موسسه فرهنگی تربیتی توحید

تعداد کادر: ۲۷۰

تعداد دانش‌آموزان: ۲۰۵۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ پیش دبستانی دخترانه رفاه

تعداد کادر: ۱۲

تعداد دانش‌آموزان: ۸۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۶۰۰

‌ هنرستان هنر ور سانه

تعداد کادر: ۵۵

تعداد دانش‌آموزان: ۱۲۸

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۴۷

‌ دبستان غیرانتفاعی دخترانه رفاه

تعداد کادر: ۵۲

تعداد دانش‌آموزان: ۴۱۳

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ مجتمع آموزشی سبحان

تعداد کادر: ۴۰

تعداد دانش‌آموزان: ۱۵۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۸۰۰

‌ موسسه فرهنگی آموزشی معصومیه «س»

تعداد کادر: ۵۰

تعداد دانش‌آموزان: ۲۵۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۰۰

‌ شهید بهشتی

تعداد کادر: ۶۰

تعداد دانش‌آموزان: ۵۵۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۷۰۰

‌ مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها)

تعداد کادر: ۱۹

تعداد دانش‌آموزان: ۹۷

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ ستوده دانش

تعداد کادر: ۱۳۵

تعداد دانش‌آموزان: ۳۷۳

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۷۳

‌ نوین

تعداد کادر: ۱۸۰

تعداد دانش‌آموزان: ۸۰۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۶۲۰۰

‌ مدرسه شایستگان

تعداد کادر: ۱۲

تعداد دانش‌آموزان: ۱۸۷

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۸۷

‌ مجتمع آموزشی قرآنی رضویون

تعداد کادر: ۵۰

تعداد دانش‌آموزان: ۲۸۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۸۰۰

‌ نور ایمان

تعداد کادر: ۳۰

تعداد دانش‌آموزان: ۱۸۴

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۴۵

‌ نیایش

تعداد کادر: ۱۶

تعداد دانش‌آموزان: ۶۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ دبیرستان دخترانه علمی متوسطه دوم

تعداد کادر: ۳۸

تعداد دانش‌آموزان: ۱۶۵

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۳۰۰

‌ متوسطه دوره اول دخترانه علمی

تعداد کادر: ۳۰

تعداد دانش‌آموزان: ۲۰۷

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۴۳۲۲

‌ دخترانه ابتدایی علمی

تعداد کادر: ۳۶

تعداد دانش‌آموزان: ۳۷۱

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ راه زندگی حضرت زهرا

تعداد کادر: ۹

تعداد دانش‌آموزان: ۴۳

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ هنرستان نسیم محبت

تعداد کادر: ۱۰

تعداد دانش‌آموزان: ۴۵

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۷۰

‌ تزکیه (ساری)

تعداد کادر: ۲۰

تعداد دانش‌آموزان: ۱۷۵

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

حضرت ابراهیم (ع)

تعداد کادر: ۰

تعداد دانش‌آموزان: ۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ حدیث کسا

تعداد کادر: ۲۵

تعداد دانش‌آموزان: ۳۵۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ مدرسه حکمت ماسال

تعداد کادر: ۱۵

تعداد دانش‌آموزان: ۸۳

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ دبستان یاوران ثامن الحجج

تعداد کادر: ۰

تعداد دانش‌آموزان: ۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ پژوهشسرای فارابی

تعداد کادر: ۸

تعداد دانش‌آموزان: ۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ مجتمع آموزشی ریان نورالهدی

تعداد کادر: ۶۵

تعداد دانش‌آموزان: ۴۲۴

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۱۰

‌ مدارس قرآنی حیات طیبه-مشهدمقدس

تعداد کادر: ۵۰

تعداد دانش‌آموزان: ۲۰۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۵۰۰

‌ معصومیه دوره اول

تعداد کادر: ۲۹

تعداد دانش‌آموزان: ۱۰۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰

‌ شهیدعامری

تعداد کادر: ۱۴

تعداد دانش‌آموزان: ۱۵۶

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۱۵۶

‌ شهدای آزادی

تعداد کادر: ۰

تعداد دانش‌آموزان: ۰

تعداد فارغ‌التحصیلان: ۰